The 3rd Social Experiment of SathornModel

นิทรรศการ “Make You Happy Journey” สร้างสรรค์ความสุขในการเดินทาง

ชั้น G , อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ , ถนนสาทร

13-17 มิถุนายน 2559


      การทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ของโครงการสาทรโมเดล ภายใต้แนวคิด “Make You Happy Journey” สร้างสรรค์ความสุขในการเดินทาง ซึ่งสาทรโมเดล เป็นโครงการที่ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนสาทรอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้สนับสนุนอีกมากมายอันได้แก่ บริษัทเอกชน 70 บริษัท ที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรและถนนสีลม แห่งนี้ซึ่งนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในโครงการสาทรโมเดลให้มากยิ่งขึ้นนั้นเอง


Application Link Flow
    “ลิ้งค์โฟล แอปพลิเคชั่น” ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เดินทาง โดยจะแสดงข้อมูลการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ช่วยคาดการณ์ระยะเวลาการเดินทางได้ล่วงหน้าพร้อมทั้งคำแนะนำหลีกเลี่ยงการจราจรแออัดรวมถึงทราบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และพลังงานที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละทางเลือก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบผลได้และช่วยให้ทุกท่านมีทางเลือกในการตัดสินใจใช้เส้นทาง และวิธีการเดินทางได้อย่างเหมาะสมPark & Ride    โครงการจอดแล้วจร (Park & Ride) เป็นมาตรการเพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางของประชาชนเข้าสู่พื้นที่ถนนสาทร จากความร่วมมือของสมาคมค้าปลีกไทยและสมาคมห้างสรรพสินค้าไทย ที่แบ่งปันพื้นที่จอดรถให้กับโครงการรวมถึง บริษัท นิปปอนด์ ปาร์คกิ้ง ดีเวลลอบเม้นท์ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาพื้นที่จอดรถขึ้นมาใหม่ในทำเลที่เชื่อมระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกทำให้มีพื้นที่จอดรถในโครงการรวมทั้งหมด 14 แห่ง สามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 2,500 คัน Shuttle Bus    โครงการรถรับส่ง (ShuttleBus) เป็นมาตรการเพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้ปกครองบริเวณถนนสาทรโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองมาใช้รบัสที่ทันสมัยของโครงการสาทรโมเดล สำหรับรับ-ส่งบุตรหลมายังโรงเรียน โดยขณะนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 45คน

      นอกจากนี้โครงการสาทร โมเดล กำลังพัฒนาระบบ รถรับส่ง (Shuttle Service) เพื่อรับส่งพนักงานบริษัททั้ง 23 บริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการในบริเวณถนนสาทรและถนนสีลมอีกด้วย


Flex-time    มาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายปริมาณรถยนต์ที่เข้าสู่พื้นที่ถนนสาทรในชั่วโมงเร่งด่วน โดยมีการวางแผนเข้า-ออก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเวลาเข้า-ออกงาน ตามช่วง “Flex-time” ที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีความสมดุล ระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต ด้วยความร่วมมือของบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานในบริเวณถนนสาทร และสีลม ทั้ง 11 บริษัท มีพนักงานรวมกันกว่า 4,410 คน
Company Support     Company Collaboration & Company Participation ความร่วมมือและความมีส่วนร่วมภาคเอกชนค่ะ ได้มีการร่วมกับบริษัทชั้นนำ 70 บริษัท เพื่อแสดงพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรสาทรโมเดล โดยได้จัดให้มี

  • การระดมสมอง
  • การพัฒนาแผนนำไปสู่การปฏิบัติ
  • การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารแต่ละองค์กร


Traffic Flow Management    โครงการ Traffic Flow Management มีเป้าหมายเพื่อศึกษาและนำเสนอมาตรการจัดการจราจรบริเวณถนนสาทรและโครงข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก้ปัญหาการจราจรให้มีความคล่องตัว ลดปัญหาการจราจรคอขวดและสนับสนุนฐานข้อมูลจราจรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี Social Mapเป็นแผนที่ที่นำเสนอเกี่ยวกับการทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรสาทรโมเดลเป็นโซนการจัดแสดงที่สรุปรวบรวมการนำเสนอมาตรการต่างๆไว้ให้ทุกท่านได้มาศึกษาและเลือกใช้การเดินทางให้เหมาะสม

Roadmap    Roadmap ( แผนที่นำทางการคมนาคมอย่างยั่งยืน) ตามที่ได้ดำเนินการทดลองทางสังคม เพื่อพิสูจน์สาทรโมเดลและประเมินมาตรการต่างๆด้วย KPI โดยได้จัดทำ มาตรการ ที่ยั่งยืนสำหรับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเพื่อ เจาะลึก และ แผ่ขยาย สาทรโมเดลจากพื้นที่สาทร ผ่านกรุงเทพฯ และนำไปสู่ระดับโลก

ข่าวยอดนิยม
67 องค์กรร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสาทร

67 องค์กรร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสาทร

Read More...

งานแถลงข่าวโครงการสาทรโมเดล

งานแถลงข่าวโครงการสาทรโมเดล

Read More...